خانه یادداشت‌ها جوک‌های شوروی – نمونه‌هایی از لطیفه‌های سیاسی مردم شوروی