خانه یادداشت‌ها کرونا و کتاب [چه بر سر بازار آمد؟ و راهکاری برای دور زدن بحران]