خانه معرفی کتاب کتاب فهرست واژگان ادبیات مانوی در متن‌های پارسی میانه و پارتی [مری بویس]