خانه معرفی کتاب معرفی کتاب حراج نوشتۀ یوکیو میشیما [نمایش‌نامۀ کوتاه ژاپنی]