خانه معرفی کتاب معرفی کتاب اسطوره، بیان نمادین نوشتۀ استاد ابوالقاسم اسماعیل‌پور